انواع دوربین توربو اچ دی هایک ویژن

انواع دوربین توربو اچ دی هایک ویژن

دوربین دام /۱مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین دام /۱/۳مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین دام /۲مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین دام /۲مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۴۰ متر /ضد آب /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین دام /۲مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز وریفوکال  /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین دام /۱/۳مگاپیکسل /توربو اچ دی-آنالوگ  /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین بالت /۱مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین بالت  /۱/۳مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین بالت  /۲مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین بالت   /۱/۳مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز ورفوکال  /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین بالت/۲  مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز فیکس /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

دوربین بالت  /۲مگاپیکسل /توربو اچ دی /لنز وریفوکال  /دید در شب ۲۰ متر /هایک ویژن /۲۴ماه گارانتی 

1399-04-22T20:09:36+04:30